User-agent: * Allow: /
ОДЗ - НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Главна | Регистрация | Вход | RSSПетък, 28.07.2017, 09:36

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "ДРУЖБА" АКСАКОВО

Сайт меню
Нашата анкета
Оценете моя сайт
Общо отговори: 86
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към лицата, работещи във:

1. детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;

2. специализираните институции за възрастни;

3. водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;

4. предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;

5. бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

(2) Здравните изисквания по ал. 1 включват извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.

(3) Здравните изисквания към лицата по ал. 1 са задължителни и при неспазването им лицата не се допускат на работа.

Чл. 2. (1) Извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания се регистрират в лична здравна книжка на лицето съгласно приложение № 1.

(2) Личните здравни книжки се съхраняват в обекта, в който лицето работи, и се представят за проверка при поискване от контролните органи.

(3) Провеждането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания и редовността на здравните книжки са задължение както на всеки постъпващ на работа в обектите по чл. 1, ал. 1, така и на съответния работодател.

Чл. 3. (1) Предварителните медицински прегледи и изследвания се провеждат преди постъпване на работа и включват:

1. преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) - за лицата по чл. 1, ал. 1;

2. бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство - за лицата по чл. 1, ал.1, т. 1, 2, 3 и 4;

3. изследвания за чревни хелминти и протозои - за лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

(2) При провеждане на прегледа по ал. 1, т. 1 лекарят е длъжен:

1. да снеме анамнеза по отношение на прекараните заразни заболявания;

2. да впише в личната здравна книжка прекараните заразни заболявания;

3. да извърши щателен преглед на кожата, окосмените части и лигавиците;

4. при съмнение за заразно заболяване (остро или хронично протичащо) незабавно да насочи лицето към съответния медицински специалист за извършване на необходимите лабораторни изследвания за уточняване на диагнозата;

5. да регистрира откритите болни от заразни болести и/или заразоносители съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от 2005 г.).

Чл. 4. (1) Резултатите от проведените предварителни медицински прегледи и изследвания се вписват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили.

(2) След извършване на всички предварителни медицински прегледи и изследвания ОПЛ дава заключение за постъпване на работа, като вписва в личната здравна книжка на лицето "допуска се на работа" и поставя своя универсален идентификационен номер и печат.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

Чл. 5. Периодичните медицински прегледи и изследвания включват:

1. веднъж годишно: преглед от ОПЛ на кожа, окосмени части на тялото и лигавици и преглед от дерматолог при съмнение за заразно заболяване - за всички лица, работещи в обектите почл. 1, ал. 1;

2. веднъж годишно изследвания за чревни хелминти и протозои - за лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

Чл. 6. (1) При извършване на преглед от ОПЛ или друг лекар по повод на друго заболяване задължително се снема епидемиологична анамнеза за чревни инфекции. При диаричен синдром задължително се извършва микробиологично изследване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) По епидемиологични показания, по преценка на ОПЛ в периодичните прегледи могат да се включат и допълнителни изследвания.

(3) Резултатите от проведените периодични прегледи и изследвания се записват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили. След приключване на периодичния преглед ОПЛ дава заключение, че здравният статус на лицето отговаря на изискванията на настоящата наредба.

Чл. 7. Подлежат на временно отстраняване от работа лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, за които при периодичния медицински преглед или при преглед или изследване по друг повод се установи съмнение за заразно заболяване и/или положителен резултат от изследванията по чл. 5, т. 2, както и при диагностициране на следните заболявания:

1. остри чревни заразни заболявания, вкл. диарии с неизяснена етиология;

2. възпалителни процеси на очите от заразен произход;

3. гнойни риносинуити, остри ангини и тонзилити;

4. гнойни бронхити;

5. активна форма на туберкулоза на белите дробове с бацилоотделяне и/или с наклонност към прогресиране (пресни инфилтрати, пресни разсейки, вкл. без находка на туберкулозни бактерии в храчките);

6. анална фистула;

7. незаразни болести, разположени по откритите части на тялото (лупус, екзема и др.), само за работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 5;

8. краста, епидермофития и други заразни болести по кожата;

9. гнойни заболявания на кожата;

10. сифилис в заразния период, остра гонорея, мек шанкър;

11. актиномикоза с разязвявания или фистули на откритите части на тялото;

12. протозоози и контактни хелминтози.

Чл. 8. Всяко лице, работещо в обектите по чл. 1, ал. 1, е длъжно незабавно да уведоми прекия си ръководител и при:

1. поставена диагноза на заболяване по чл. 7;

2. признаци на стомашно-чревно разстройство;

3. възпалително заболяване на горните дихателни пътища;

4. възпалително заболяване на кожата;

5. нараняване, получено по време на работа;

6. заболели от заразни болести членове на семейството му;

7. контакт с други лица, заболели от заразни болести.

Чл. 9. Ръководителите на обектите по чл. 1, ал. 1 са длъжни:

1. временно да отстранят незабавно от работа лицата със симптоми на заболяванията по чл. 7;

2. да допуснат на работа след преболедуване от заболяванията по чл. 7 само лица със заверени здравни книжки.

Чл. 10. Лице, което идва на работа от друг обект, не подлежи на предварителен медицински преглед и изследване, ако от последния извършен медицински преглед не е изтекла една година и в здравната му книжка са нанесени отрицателни резултати от проведените изследвания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "работещи" са всички лица, които работят по трудови или граждански договори в обектите по чл. 1, ал. 1.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето.

 

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на регионалните здравни инспекции.

 

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните заведения (ДВ, бр. 8 от 1979 г.)

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 Г.)

 

§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 5, който влиза в сила от 01.07.2011 г.

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

 

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 4

(Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

изтегли текста

Търси
.
Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт

  • Copyright MyCorp © 2017
    Безплатен уеб хостинг - oVo