User-agent: * Allow: /
ОДЗ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 20 декември 2010 година
Главна | Регистрация | Вход | RSSНеделя, 23.07.2017, 15:44

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "ДРУЖБА" АКСАКОВО

Сайт меню
Нашата анкета
Оценете моя сайт
Общо отговори: 86
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 20 декември 2010 година

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  308

 

от   20 декември   2010 година

 

за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

 

Чл. 1. С постановлението се урежда осигуряването и разпределението на целеви средства от държавния бюджет за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас в държавните и общинските детски градини и училища.

Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се предоставят за следните дейности:

1. осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата, както и на учениците от I до IV клас;

2. подпомагане на обедното хранене на учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища, обхванати в целодневна организация на учебния ден.

(2) Средствата по ал. 1 могат да се предоставят и за допълване на средствата, осигурени за подпомагане на храненето на учениците, обхванати от Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г. и бр. 3, 12 и 97 от 2010 г.) и Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища (ДВ, бр. 71 от 2010 г.).

Чл. 3. (1) За всяка бюджетна година Министерският съвет определя размера на средствата за подпомагане на храненето на едно дете и на един ученик като основа за разпределение на средствата по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Министърът на образованието, младежта и науката може да предложи диференциране на средствата за едно дете или ученик в зависимост от обективните социално-икономически характеристики на общината.

(3) За всяка бюджетна година средствата по чл. 2, ал. 1 се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи детските градини и училищата, в зависимост от броя на децата от подготвителните групи и на учениците от І до ІV клас към 15 септември на предходната бюджетна година.

(4) Информация за разчетените средства за всяка бюджетна година, разпределени по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, се публикува на електронната страница на Министерството на образованието, младежта и науката в срок до 10 декември на предходната бюджетна година.

Чл. 4. (1) Детските градини и училищата получават средствата за подпомагане на храненето въз основа на заявка по образец съгласно  приложението до съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, подадена след публикуване на информацията по чл. 3, ал. 4, но не по-късно от 15 декември на предходната бюджетна година.

(2) Разпределението на разчетените средства за всяка бюджетна година по детските градини и училищата се извършва до 31 декември на предходната бюджетна година. Разпределението се извършва от комисия, определена от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, в която участват и директори на детски градини и училища.

(3) Въз основа на фактическия брой на децата и учениците, посочен в заявките, комисията разпределя пълния размер на средствата, разчетени за съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(4) За едно дете или ученик се предоставят средства само за една от дейностите по чл. 2, ал. 1.

Чл. 5. При промяна в броя на децата или учениците в детските градини и училищата, които получават средства по реда на постановлението, първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да извърши съответните корекции за периода 15 септември - 31 декември на текущата бюджетна година.

Чл. 6. (1) За получените и изразходваните средства по реда на постановлението се води аналитична счетоводна отчетност.

(2) Подпомагане на храненето получават само присъстващите в подготвителните групи деца и присъстващите в клас ученици.

(3) Неизразходваните средства по реда на постановлението в края на годината остават в преходен остатък по бюджетите на училищата и детските градини при запазване на целевия им характер.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Информацията по чл. 3, ал. 4 за бюджетната 2011 г. се публикува в 3-дневен срок от влизане в сила на постановлението.

(2) Разпределението на средствата по чл. 4 за 2011 г. се извършва в срок до 15 дни след публикуване на информацията по ал. 1.

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 6, т. 2 от Закона на нормативните актове.

      § 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието, младежта и науката и на министъра на финансите.

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Цветан Цветанов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

 

 

 

Приложение към чл. 4, ал. 1

 

Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас

 

Входящ номер

 

 

 

Част І – Информация за заявителя

 

Наименование на училището/детската градина

 

 

 

Име на директора на училището/детската градина

 

 

 

Част ІІ – Дейности, за които се кандидатства

Попълнете с ДА или с НЕ.

 

1. Осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от
І до ІV клас.

 

2. Подпомагане на обедното хранене на учениците от І до ІV клас в държавните и общинските училища, където е организирана целодневна организация на учебния ден.

 

Част ІІІ – Количествени показатели

 

Брой ученици/деца в:

 

Подготвителни групи

І – ІV клас, в т.ч.:

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

1. Осигуряване на закуска, мляко, плодове и/или зеленчуци на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас

 

 

 

 

 

 

2. Подпомагане на обедното хранене на учениците от І до ІV клас в държавните и общинските училища, обхванати в целодневна организация на учебния ден

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ......................................................

Трите имена

на директора: ............................................................................            Печат:

изтегли текста

Търси
.
Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт

  • Copyright MyCorp © 2017
    Безплатен уеб хостинг - oVo